Inpektor Nadzoru Inwestorskiego

Przemek Sawicki 20.10.2017

Rolę nadrzędną nad kierownikiem budowy spełnia podczas realizacji przedsięwzięcia budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego. Sądzę iż warto przy okazji zwrócić uwagę na fakt, że o ile wskazanie osoby kierownika prac budowlanych jest niezbędne i wymuszane przez kodeksy prawne o tyle wyznaczenie inspektora nadzoru jest dla inwestora budowlanego kwestą osobistych preferencji (o ile tylko nie jest to skomplikowana inwestycja, w której realizacji także inspektor jest wymagany). Gdy mamy do czynienia z robotami budowlanych o większym niż typowo pułapie złożoności albo gdy na terenie budowy występują nadzwyczaj ciężkie warunki glebowe to wtedy także wskazanie inspektora nadzoru jest wymuszane (co zawarto w Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi modyfikacjami). Wymóg powołania inspektora nadzoru inwestorskiego może wprowadzić jednak także właściwy urząd, który wydaje uprawnienie na budowę (Art. 18, ust. 2 Prawo budowlane), a ponadto w sytuacji gdy pozwolenie na budowę dotyczy typów budynków, które wyszczególnione zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 roku „W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego” (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Inspektor nadzoru jako człowiek, który może wywierać realny wpływ na bieg czynności budowlanych musi podobnie jak kierownik budowy (patrz: www.proinwestbud.pl/oferta/nadzor-budowlany/kierownik-budowy/) uzasadniać się właściwymi umiejętnościami z kręgu technologii budowlanej a także pełnomocnictwami, które pozwolą mu na racjonalną kontrolę nad rozwojem czynności a także ocenę decyzji podejmowanych przez kierownika robót budowlanych. Dysponując uprawnieniami nadrzędnymi w stosunku do kierownika robót budowlanych inspektor nadzoru jest tą właśnie osobą jaka rzeczywiście działa w trosce o korzyść inwestora budowlanego i strzeże prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. Inwestując duże przecież pieniądze przeznaczone na budowę jakiegokolwiek obiektu budowlanego warto chyba wydać niewiele więcej (wynagrodzenie inspektora to procentowo mały wkład w kosztach inwestycji) na zaangażowanie takiej osoby by mieć prawdziwą gwarancję iż prace skorelowane są z właściwą praktyką budowlaną i aktualnymi przepisami a przy tym skrupulatnie, co zaoszczędzić powinno w dalszej perspektywie wiele zasobów finansowych na naprawy ewentualnych niedoróbek bądź niedoskonałości.

Specjalista wykonujący rolę inspektora nadzoru ma uprawnienia by wymagać na życzenie od kierownika budowy wglądu w dziennik budowy, rejestrować w tymże dzienniku swoje obserwacje jak i przekazywać kierownikowi budowy polecenia albo sygnalizować mu swoje obserwacje i korekty. Dlatego też prawo budowlane jakie u nas obowiązuje nie pozwala na zaistnienie takiej okoliczności by obie funkcje skupione były w ręku jednej osoby. Prawa i obowiązki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego są całkowicie rozdzielne dla obwarowania optymalnego zakresu nadzoru.

Przemek Sawicki